BACHELORPROJEKTER

Intern vejleder Bo Svensmark

Opdateret 29.8.2012. Alle henvendelser til bs@kiku.dk


Afsluttede projekter 1994-nu

Nr. NAVN DATO TITEL EKSTERN VEJLEDER
1-2 Jeanette Kjelsmark, og Marianne Svanvig-Hansen 2.2.1994 Sorptionskemi. Adsorption/desorption af humussyre på faste overflader Lars Carlsen, DMU
3-4 Fleur Thomsen og Martin Wiese Christoffersen 14.3.1994 Thiodicarb. Ecotoxicological Review Marianne Serritzlev, Rhône-Poulence Agro Norden A/S, Søborg
5-7 Eva Bay Wedebye, Tanja Steckel og Helle Garn 14.4.1994 Anvendeligheden af produktet af CX-80 til forbedring af mikrobiel olienedbrydning i jord Peter Westermann, Afd. for Generel Mikrobiologi, KU
8-9 Lisbeth Steffens Jensen og Marianne Thomsen 22.4.1994 Humussyre. Størrelsesspecifik affinitet for adsorption til faste overflader Lars Carlsen, DMU
10-11 Helle Rau og Lotte Ask 17.6.1994 Ekstraktion af fluoranthen fra sedimenter. En sammenligning af to ekstraktionemetoder: Soxhlet og ultralyd Liv Kure, DMU
12 Hanne Bjerre Christensen 9.1.1995 Sulfonylureaforbindelser - En metodeudvikling til HPLC Betty B. Mogensen og Niels Henrik Spliid, DMU
13-14 Morten Birkved og Asger Dahl 27.6.1995 Sorption af ortho-phosphat til resuspenderet sedimentmateriale fra Roskilde Fjord Mogens Flint, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU
15 Gunne Lykke Gorell 20.12.1995 Undersøgelse af tungmetaller i Botanisk Haves Sø 1995 Her
16 Mette Lund Pedersen 20.12.1995 Nedbrydning af mechlorprop i underjord Ole Stig Jacobsen, GEUS
17 Henrik Rasmus Andersen 1996 Måling af aluminium i humant serum og fødevarer med AAS Jesper Kristiansen, AMI
18 Rikke Brix 8.5.1996 Måling af nonylphenolethoxylater i rengøringsmidler Her
19 Karen Bruun 16.8.1996 Undersøgelse af clinoptiolit til reduktion af kloraminer i svømmebade Sven Erik Jørgensen, DFH
20 Carsten Worsøe Møller 21.8.1996 Phytoremediation. En metode til at rense tungmetalforurenet jord for tungmetaller ved optag i planter Sven Erik Jørgensen, DFH
21-22 Vibeke Henriksen og Mette Svendsen 10.9.1996 Effekt af pH og oxalsyre på forvitring af biotit Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
23 Dorte Søe 28.9.1996 Svampegiftes Indflydelse på protozoer i jord Søren Christensen, Populationsbiologi, KU
24 Camilla Wortmann 22.10.1996 Miljøbeskrivelse af I/S Vestforbrændingen Her
25 Michael Bube 12.12.1996 Sammenligning af pentans, toluens og dichlormethans ekstraktionseffektivitet for olie- og tjærekomponenter i jord Tore Vulpius, DTI
26 Martin Mårtensson 13.12.1996 Algetoksicitet i miniskala. En økotoksikologisk undersøgelse af en række chlorerede phenoler og to halogenerede eddikesyrer Bent Halling Sørensen, DFH
27 Kim Haselmann 13.12.1996 Økotoksikologisk undersøgelse af komponenter i jordolie Bent Halling Sørensen, DFH
28-29 Marianne Ingurt og Peter Garde 17.2.1997 Tungmetaller i drikkevand. Pb og Cd målt med ASV. Postevand kontra købevand Her
30 Mogens Stibolt 5.3.1997 Sorption af nonylphenol i jord Lars Carlsen, DMU
31 Tore Sandø 21.3.1997 Migration af bisphenol-A fra lakerede konservesdåser til et vandigt medium Jens Højslev Petersen, LST
32 Rikke Vinter Nielsen 15.5.1997 Bly og cadmium i danske jorde Her
33-34 Marie Malling Andersen og Carsten Tobiasen 27.6.1997 Optimering af driftsparametre for et pilotanlæg benyttet til mikrobiel oprensning af benzinkomponenter i gasfase Thomas Larsen, Hedeselskabet
35 Charlotte Lund Hansen 31.7.1997 Bestemmelse af Fe i farvede levnedsmidler ved brug af Flow-Injection Analysis Birgitte Raben-Lange, KVL
36 Karsten Plauborg 5.8.1997 Hyperakkumulatorer Her
37 Trine Henriksen 29.9.1997 Analyse af nikkel i negle med atomabsorption Jesper Kristiansen, AMI
38 Thomas Borch 13.10.1997 DOC-puljens kvantitative og kvalitative betydning for kvælstoffjernelse i vådområder Mogens Flindt, Ferskvandsbiologisk Lab., KU
39-40 Anne Birgitte Ellegaard og Anne Karina Thorlund 6.1.1998 Bly undersøgelse i et trafikbelastet miljø Bent Halling Sørensen DFH
41 Tamara Radovic 26.1.1998 Phthalatestre i vand med fastfaseekstraktion og HPLC Her
42 Lea Dalby Brown 26.1.1998 Flygtige organiske forbindelser i vandigt medium - sammenligning af ekstraktionsmetoder til GC Tore Vulpius, DTI
43 Thomas Adelvard 5.8.1998 Analyse af Pt med CSV Her
44-45 Kristine Klint og Christine Pachner 21.8.1998 Nedsivning og effekt af pesticider i jord Flemming Ekelund, Afd. for Populationsbiologi, KU
46 Christina D. Nielsen 24.11.1998 Analyse af kvarternære ammoniumforbindelser medkapilarelektroforese Her
47 Rikke Brønnum 9.12.1998 Pesticiders indvirken på jordprotozoer Flemming Ekelund, Afd. for Populationsbiologi, KU
48 Jacob Jornil 17.12.1998 Sulfonamiders toksicitet og nedbrydning Bent Halling Sørensen, DFH
49 Tina Guldberg Klenø 12.3.1999 Analyse af LAS med kapillarelektroforese Her
50 Peter Schultz 23.3.1999 Tungmetalforurenet jord - analyse og biologisk effekt Flemming Ekelund, Afd. for Populationsbiologi, KU
51 Lenette Holm Olsen 23.3.1999 LAS-analyse med kapillarelektroforese Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
52-53 Trine Kornbeck og Charlotte Stenby 14.6.1999 Fjernelse af sølv fra repro-spildevand v.h.a. ionbytning S.E. Jørgensen, DFH
54 Sarah Kelly 9.1999 Analytical Determination of Potential Leachates from Fouling Release Coatings Industruibachelorprojekt på Hempel's Skibsfarve Fabrik A/S, Karen Eng
55 Charlotte Nielsen 9.1999 Sporstoffer i fibre - chlorid og fluorid Industribachelorprojekt på Rockwoll International A/S, Thomas Steenberg
56 Karl-Henrik Theil 28.9.1999 Kapillarelektroforese af kvarternære ammoniumforbindelser Her
57 Lone Dyrskov 2.11.1999 Effekt af LAS på nitrifikationsprocesser i jord Jan Sørensen, KVL
58 Peter Hillestrøm 2.11.1999 Ekstraktion af [14C] Glyphosat. Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
59 Afsaneh Sohrabi 22.11.1999 Analyse af fosfat med Flow Injection Analysis Her
60 Sune Sporring 22.11.1999 Superkritisk væskeekstraktion af PCBÕer Søren Bøwadt, VKI
61 Pernille Christensen 17.12.1999 LSER-modellering af uorganiske ioner i miljøet Lars Carlsen, DMU
62 Sandra Carlsen 24.1.2000 Adsorption af phosphat - effekt af biologiske processer Mogens Flint, Ferskvandsbiologisk, KU
63 Nanna Bjarnholt 13.4.2000 Miljøproblemer ved reprospildevand. (Tungmetalfiltre, forbedret AAS-metode for Ag,  og miljørisikovurdering af benzalkoniumchlorid) Sven Erik Jørgensen, DFH
64-65 Marie K.K. Nielsen og Stine Hallberg Hansen 26.4.2000 Pyroaurit som adsorbent for miljøfremmede stoffer, del II Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
66 Michael Exaudi Jensen 16.5.2000 Analyse af benzothiophener og dibenzothiophener (i råolie med GC-MC) Hans Peter Nytoft, GEUS
67 Martin Høigaard Nielsen 17.5.2000 GC/MS-karakterisering af olier v.h.a. heteroaromater Asger Hansen, DMU
68 Ditte Kaldor 7.6.2000 Pyroaurit som adsorbent for miljøfremmede stoffer, del I Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
69 Michael Neergaard 5.9.2000 Analyse af fosfat og nitrat i forbindelse af tilbageholdelse af næringssalte i kunstige søer Her
70 Sarah J. I. Mortensen 7.6.2001 Competetive Adsorption of Phosphate and Glyphosate on Agricultural Soils Ole Borggaard, KVL
71 Nanna Bjerregaard Pedersen 12.9.2001 Undersøgelse af den ammoniumoxiderende bakteriestamme Nitrospira sp. strain AV's evne til at nedbryde surfaktanten LAS Kristian Brandt og Jan Sørensen, KVL
72 Britt Harder 12.9.2001 Effekten af pesticidet phenpropimorph på en række mikrobielle processer og populationer i en udvalgt jord Flemming Ekelund, Afd. for Populationsbiologi, KU
73-74 Rasmus Haugaard og Martin Hansen 19.9.2001 Kapillarelektroforese af sulfoniumsalte i DMF Her
75-77 Kim Knudsen, Martin Enghoff, Morten Bjergstrøm 26.10.2001 Optimering og anvendelse af HPLC-analyse på algemarkørpigmenters nedbrydning i sø og sediment Louise Schlüter, DHI
78 Martin Jakobsen 12.2001 Phosphatbinding i jorde på Accra Plain Henrik Breuning-Madsen, Geografisk Institut, KU og Mark Kofi Abekoe, Univ. of Ghana
79 Rasmus Enevoldsen 8.2.2002 Udvikling af metode til analyse af kvarternære ammoniumforbindelser i vand ved hjælp af kapillarelektroforese og elektrokinetisk injektion Her
80 Jesper Olsen 13.8.2002 Udvikling og optimering af metode til kvantitativ analyse af triazinoner på sporstofniveau René Juhler, GEUS
81 Annette Ravn Jensen 21.8.2002 Effekten af aktivstoffet Tribenuron-methyl på jordmikroorganismers forekomst og aktivitet i to forskellige landbrugsjorde Annelise Kjøller, Afd. for Generel Mikrobiologi, KU
82 Malene Søltoft 4.11.2002 Adsorption af thujon til kaolinit Bjarne Westergaard Strobel, KVL
83 Louise Simonsen 4.11.2002 Mikroorganismer i jord forurenet med krom og kobber Flemming Ekelund, Afd. for Populationsbiologi, KU
84-85 Martin Petersen og Stefan Møller Olsen 17.12.2003 Kapillarelektroforese af sulfoniumsalte Her
86 Christian Schack Pedersen 11.2.2004 Undersøgelse af biomarkører for miljøet i Mariager Fjord Hans Peter Nytoft, GEUS
87-89 Rasmus Broen Pedersen, Anthony Hansen og Thomas Bowers 12.5.2004 Tungmetallers effekter på nedbrydning af en lettilgængelig kulstofkilde Annelise Kjøller og Sten Struwe, Afd. for Generel Mikrobiologi, KU
90-91

Asger Nørgaard og Michael Metzler

26.5.2004 Nedbrydning af PAH i jord Annelise Kjøller og Sten Struwe, Afd. for Generel Mikrobiologi
92-93 Britt Sørensen og Hanne Klith Jensen 21.10.2004 Undersøgelse af  sediment i Lille Skensved Å for forurening med Trichlorethylen Annelise Kjøller og Sten Struwe, Afd. for Generel Mikrobiologi
94 Anni Olsen 28.3.2005 LC-ESI_MSMS analyse til separation og kvantitativ analyse af nucleotider Allan Weimann og Peter Hillestrøm, Klinisk Pharmakologisk afd. Q på Rigshospitalet
95 Maria Thomsen 17.5.2006 Modellering af nedbrydningskinetik for pesticider Inge Formsgaard, Danmarks Jordbrugsforskning, Flakkebjerg
96 Anders Jensen 2.4.2007 Verificering af kloroform og kloroformanaloger på GC-MS René Juhler, GEUS
97 Christel Marvig 17.4.2009 Fiberoptisk detektor til kapillarelektroforese Her
98 Rakul Mortensen 17.4.2009 Desinfektionsbiprodukter i svømmevand Frants R. Lauritsen, KU Nat og KU Farma
99 Lasse Kofoed Bech 18.12.2009 Minimering og korrektion af uønskede baggrundssignaler og memoryeffekter i elektrospray ionisering tandem massespektrometri ved analyse af små prøvemængder med direkte injektion Her
100 Anne Langer Munk 23.6.2010 Analyse af narkotika på pengesedler med DESI og andre analysemetoder Her
101 Simon Stevns Jakobsen 20.6.2012 Udvikling af HPLC/MS metode til detektion af hexamethylentriperoxiddiamin på sporniveau Mads Skak Jensen, Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen

Tilbage til top


Alle henvendelser til bs@kiku.dk