Kandidater

Analytisk miljøkemi

Intern vejleder: Bo Svensmark

Opdateret 8.5.2014 Alle henvendelser til svensmark@plen.ku.dk


Oversigt over specialer i kronologisk orden - dato, emne og evt. ekstern vejleder


Oversigt i alfabetisk orden


Specialer

Nr NAVN DATO EMNE (EKSTERN) MEDVEJLEDER
1 Pia K. Frederiksen April 1980 Bestemmelse af bly i blodet hos arbejdere på et blysmelteri - målemetoder og resultater
2 Hans Bernhard Seitz Sommer 1981 Opsamling og bestemmelse af organiske blyforbindelser i vandigt miljø Gustav Schroll, Kem.Lab. II, KI
3 Jens Hjorth Juni 1982 Bly og andre tungmetaller i slagger fra affaldsforbrænding. Bestemmelse af total-indhold og ekstraherbarhed med henblik på vurdering af slaggerne som forureningskilde Gustav Schroll, Kem.Lab. II, KI
5 Finn Nielsen 6.6.1983 Arrhenius-energien for reduktion af tert-nitrobutan på kviksølvelektrode og røntgenstrukturen af di-oxo-bis bis(1-(2-pyridyl)aminoethan)-chrom(III) chlorid, 7.5 H2O Sine Larsen, Kem. Lab. III, KI
4 Søren Blanke Svendsen 26.8.1985 Anodisk Stripping Voltammetri og Uorganisk chrom-kemi Peter Andersen, Kem.Lab. I, KI
   6 Per Axel Clausen, Kemi 3.11.1986 Mekanismen for den syrekatalyserede dannelse af cykliske acetaler. Undersøgelse af 1,3-dioxacycloalkaners relative dannelseshastighed. Gustav Schroll og Roald Boe Jensen,  Kem.Lab. II, KI 
   7 Anita Boss, Kemi 13.8.1991 Cadmium og zinks toksiske effekt på kulturer af Paramecium tetraurelia og koordinerede forsøg med ASSV Jørgen Larsen, Inst. for Cellebiologi, KU
   8 Elizabeth Theil Steenberg, Kemi 13.8.1991 Cadmium toksiske effekt på kulturer af Uronema marinum og koordinerede eksperimenter med ASSV Jørgen Larsen, Inst. for Cellebiologi, KU
   9 Charlotte Hald, Biokemi 27.5.1992 Miljøfareidentifikation Jens Folke, COWIconsult
   10 Connie Bruun Pedersen, Kemi 11.1994 Cd-speciering i narhvalenyre Ulla Christensen, Kem.Lab. III, KI
   11 Trine Klein Reffstrup, Miljøkemi 26.6.1996 Nedbrydningskinetik ved varierende udgangskoncentrationer af pesticid - måling af nedbrydningshastighed ved udsivning fra punktkilder Arne Helweg, Forskningscenter Flakkebjerg
 *12 Lisbeth Steffens Holberg-Jørgensen, Miljøkemi 1997 (?) Arsenspeciering i det terristriske miljø Lars Carlsen, DMU
   13 Hanne Bendixen, Miljøkemi 1.9.1997 Migration af bisphenol-A fra lakerede konservesdåser til vandige levnedsmiddelsimulatorer og til levnedsmidler Jens Højslev Petersen, Fødevaredirektoratet
   14 Marianne Thomsen, Miljøkemi/kemi 24.9.1997 Phthalaters miljøkemi Lars Carlsen, DMU
 15 Hanne Bjerre Christensen, Miljøkemi/kemi 20.2.1998 Metodeudvikling til ekstraktion af udvalgte pesticider fra jord med superkritisk væskeekstraktion (SFE) Rossana Bossi, DMU
 16 Anne Boie Sørensen, Kemi 21.8.1998 Kapillarelektroforese Her
 17 Carsten Worsøe Møller, Miljøkemi 15.2.1999 Undersøgelse af LAS-optag i planter - herunder udvikling af isomerspecifikke analysemetoder ved HPLC og flash pyrolyse-GC/MS Christian Grøn, Forskningscenter Risø
 18 Vibeke Henriksen, Miljøkemi 26.3.1999 Nedbrydning af mechlorprop og isoproturon i biobedsjord Arne Helweg, Forskningscenter Flakkebjerg
 19 Mette Lund Petersen, Miljøkemi 25.6.1999 Sorption og transport af pesticider i sediment fra Fladerne Bæk Ole Stig Jacobsen, GEUS
 20 Mette Svendsen, Miljøkemi 16.8.1999 Effekt af halmnedmuldning på nedbrydning og binding af mechlorprop og isoproturon i jord Arne Helweg, Forskningscenter Flakkebjerg
 21 Kim Haselmann, Miljøkemi 25.10.1999 GC analyse af chlorerede forbindelser i det terrestriske miljø Christian Grøn, Forskningscenter Risø
 22 Thomas Borch, Miljøkemi 30.12.1999 Nedbrydning af chlorerede alifater i reducerende mikromiljøer i ikke vandmættede organiske jord Christian Grøn, Forskningscenter Risø
 23 Trine Henriksen, Kemi 9.2.2000 Metodeudvikling til ekstraktion af sure pesticider med fastfasemikroekstraktion (SPME) Bo Lindhardt, GEUS
 24 Marie Malling Andersen, Miljøkemi 15.6.2000 Miljøkemiske skæbne af mikroindkapslet pesticid Anita Wengel, Else Nygaard Baasch, Cheminova Agro A/S
 25 Kirstine Klint, Miljøkemi 26.6.2000 Analyse af alkohol- og nonylphenolethoxylater Søren Bøwadt, VKI
*26 Michael Bube, Miljøkemi KVL 17.8.2000 Mobilisering af tungmetaller under anaerobe forhold. Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
 27 Thomas Block Nikolajsen, Miljøkemi 9.10.2000 Udvikling og validering af en ELISA analysemetode for keratansulfat i humant serum Jesper Kristiansen, AMI
 28 Rikke Lindberg Bille, Miljøkemi 12.2.2001 Ekstraktion af phthalater fra husstøv Per Clausen, AMI
 29 Claus C. C. Ankjærgaard, Miljøkemi 1.3.2001 Sulfidomsætning og N-kredsløb i havmiljøer Lars Kamp, Ferskvandslaboratoriet, KU
 30 Christina Daugbjerg Nielsen, Kemi 30.4.2001 Udvikling af metode til ekstraktion af pesticider fra sediment Rosanna Bossi, DMU
 31 Tina Guldberg Klenø, Kemi 30.4.2001 Analysis and Structural Characterisation of Pectin Oligomers by MALDI MS and ESI MS/MS Tove Christensen, Danisco Biotechnology, Kbh.
 32 Jakob Mossing, Kemi 15.5.2001 Molecular Imprinting Börje Sellergren, Univ. Mainz, Tyskland
 33 Tine Behrendorff Madsen, Kemi 5.6.2001 Strukturopklaring og analyse af flavonoid-glycosider i levnedsmidler vha. APCI, electrospray Ulla Justesen, VFD
 34 Peter Waksmann, Miljøkemi 28.8.2001 Analysis of inorganic anions in water streams using the system peak approach Prof. Eli Gruska,The Hebrew Univ. Jerusalem,
 35 Lea Dalby Brown, Kemi 6.9.2001 Analyse af flavonoider i vinterkarse Jens Kvist Nielsen, KVL
 36 Peter Hillestrøm, Miljøkemi, 25.10.2001 Bestemmelse af nonioniske overfladeaktive stoffer Chr. Grøn, VKI
*37 Henrik Thormod Andersen, Miljøkemi KVL 26.10.2001 Fe(II)-Fe(III) hydroxide-sulphate (green rust) as a reducing agent for nitroaromatic compounds Hans Chr. B. Hansen, KVL
 38 Sune Sporring, Miljøkemi 5.11.2001 Ekstraktion af polychlorerede biphenyler (PCB) fra faste matricer Søren Bøwadt, VKI
 39 Lenette Holm Olsen, Miljøkemi 19.12.2001 Analyseaf dicamba og omdannelsesprodukter med GC/MS -udvikling og optimering af metode Réne Juhler, GEUS
 40 Peter Schultz, Miljøkemi 19.12.2001 Nonylphenols miljøkemi: Undersøgelse af toxiciteten overfor salatfrø (Lactuca sativa) og sorption til to veldefinerede jordtyper Gerda Krogh Mortensen, FC Risø
 41 Anne Birgitte Ellegaard, Miljøkemi 31.05.2002 Multivariate Data Analysis of environmental polluting compounds in sludge extracts Lars Nørgaard, KVL og Søren Bøwadt, DHI
 42 Jakob Jornil, Miljøkemi 31.05.2002 Biotilgængelighed og fri koncentration af polycykliske aromatiske stoffer (PAC'er) i en jordsuspension undersøgt ved Solid-Phase Microextraction Christian Grøn, Eurofins A/S og Margrethe Winther-Nielsen, DHI
 43 Pernille Christensen, Miljøkemi 14.6.2002 Modelling of the mineralisation and decay of isoproteron and glyphosate in conventional and reduced tillage soil from an experimental approach Inge Fomsgaard, Forskningscenter Flakkebjerg
 44 Karl-Henrik Theil, Miljøkemi 25.6.2002 Bestemmelse af ioniske og nonioniske detergenter i spildevand og spildevandsslam Christian Grøn, DHI
 45 Stine Hallberg Hansen, Miljøkemi 26.6.2002 Sorption og mobilitet af zearalenon i landbrugsjorde Gerda Krogh Mortensen, FC Risø
 46 Sandra Charlotte Kirkeskov Carlsen, Miljøkemi 13.9.2002 Quantification of the Drift and Evaporation of 10 Herbicides after Tractor Spray Application Niels Henrik Spliid, Forskningscenter Flakkebjerg
 47 Réne Lovmand, Miljøkemi 24.10.2002 sulfunylureaherbicider og nedbrydningsprodukter Réne Juhler, GEUS
 48 Martin Høigaard Nielsen,  Miljøkemi 15.11.2002 Kildesporing af flyveaske fra kulfyrede kraftværker Anette Behrens, Christian Grøn, Eurofins A/S, DHI
*49 Lone Dyrskov, Miljøkemi KVL 13.12.2002  beta-Thujaplicin - ny kvantitativ CE-metode & adsorption til goethit Bjarne  W. Strobel og Hans Chr. B. Hansen, KVL
*50 Nanna Bjarnholt, Miljøkemi KVL, 14.2.2003 HPLC-metode med online SPE til bestemmelse af trans- og cis-permethrinsyre Hans Chr. B. Hansen, KVL
 51 Charlotte Stenby, Miljøkemi 7.3.2003 Analyse af Polycykliske Aromatiske Stoffer (PAC'er) i Regnorme - udvikling og validering af metode Torben Nielsen, Forskningscenter Risø
*52 Susanne Guldberg, Miljøkemi KVL 22.4.2003 Reduktiv Dechlorering af Trichloreddikesyre ved Reaktion med Grøn Rust Hans Chr. B. Hansen, KVL
 53 Cathrine Maria Malling Jørgensen, Miljøkemi 5.8.2003 Nivalenol og deoxynivalenol: Miljøkemi og bestemmelse af to mykotoksiner Gerda Krogh Mortensen, FC Risø + Hans Chr. B. Hansen, KVL
 54 Klavs Maack Linde, Miljøkemi 28.8.2003 Sorption, mobilitet og biotilgængelighed i pesticidforurenet biobedsmateriale Arne Helweg, Danmarks Jordbrugsforskning, Flakkebjerg med 
*55 Lisbeth Søndergaard, Miljøkemi KVL 10.10.2003 Biotilgængelige phenolsyrer i jord under ørnebregner Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
 56 Sarah J. K. Mortensen, Miljøkemi 23.10.2003 The Use of Frozen-stored Soil Samples from a Sandy Soil Profile in Herbicide Degradation Studies Carsten Suhr Jacobsen, GEUS
 57 Morten Bjergstrøm, Miljøkemi 16.1.2004 LC-MS/MS som redskab til forudsigelse af   pesticidnedbrydningsprodukter i jord Niels Henrik Spliid, Forskningscenter Flakkebjerg
 58 Rune Haller, Miljøkemi 23.1.2004 Evaluating fate and toxicity of the antidouling compound Sea-Nine, using GC-PFPD and different bioassays Ingela Dahllöf og Torkel Gissel Nielsen, DMU
*59 Mikael Exaudi Jensen, Miljøkemi DFH, 2.3.2004 Bestemmelse af sulfonamider og deres metabolitter i miljøet ved hjælp af HPLC-UV Steen Honoré Hansen, DFU
 60 Jakob Sulsbrück Møller, Miljøkemi, 15.3.2004 Analyse af  kvarternære ammoniumforbindelser med kapillarelektroforese  Her
 61 Marie Klose Nielsen, Miljøkemi 31.3.2004 SPME-GC/MS og LC-MS/MS metoder til analyse af bromoxynil, ioxynil og primære nedbrydningsprodukter Réne Juhler, GEUS
 62  Dorthe Skovlyst, Miljøkemi 1.7.2004 Nedbrydning af metrabuzins og metabolitter  Ole Stig Jacobsen, GEUS
 63 Trine Kornbeck, Miljøkemi 5.8.2004 Sorption af chlortetracyklin til goethit og kaolinit Hans Chr. B. Hansen, KVL/Bent Halling Sørensen, DFU
*64 Britt J. Harder, Miljøkemi KVL

5.8.2004

Ekstraktion og oprensning af alpha-solanin fra jord Hans Chr. Bruun Hansen, KVL
  65 Katja S. Grunnet, Miljøkemi 3.11.2004 Analysis and fate studies of zink- and copper-pyrithione in the marine environment Ingela Dahllöf, DMU
*66 Martin Hansen,, Miljøkemi 6.12.2004 Sammenligning af ESI & APPI ved LC-MS/MS analyse af steroidøstrogener i lavt ng/l niveau samt steroidøstrogeners sorption til aktivt slam0 Bent Halling-Sørensen, DFU
  67 Stefan Møller Olsen, Kemi 29.6.2005 Immobilisering af urease på potentiometrisk ammoniumelektrode og karakterisering af resulterende urinstofsensor Malene Backe, Radiometer Medical ApS
  68 Ditte K. Kaldor, Miljøkemi 19.8.2005 Analysemetoder til  fluorholdige herbicider René Juhler, GEUS
  69 Anette Ravn Jensen, Miljøkemi 24.2.2006 Volatilisation and secondary deposition of five active ingredients from sprayed fields Niels Henrik Spliid, Danmarks Jordbrugsforskning, Flakkebjerg
  70 Asger Nørgaard, Kemi 22.3.2006 Undersøgelse af produkter dannet ved ozonolysen af limonen Per A. Clausen, AMI
*71 Heidi W. Vedel, Miljøkemi 24.3.2006 Ekstraktion og prøveoprensning af steroidøstrogener fra svinegylle Bent Halling-Sørensen, DFU
  72 Malene Søltoft, Miljøkemi 31.3.2006 Benzoxazinoids in wheat and resistance to Fusarium Head Blight Inge Fomsgaard og Line N. Jørgensen, Danmarks Jordbrugsforskning, Flakkebjerg
  73 Anita H. Poulsen, Miljøkemi 31.5.2006 Molecular Biomarkers and Hydrocarbons in Coral Skeletons as Potential Tracers for Past Oil Pollution Events Kathy Burns, Australian Institute of Marine Science
  74 Marie Frederiksen, Miljøkemi 25.8.2006 Developement of an Analytical Method for the Determination of the Brominated Flame Retardants Hexabromocyclododecane, Tetrabromobisphenyl A, and Dimethyl tetrabromobisphenol A in Biota Katrin Vorkamp og Rosanna Bossi, DMU
  75 Rasmus van der Sterren Enevoldsen, Miljøkemi 18.9.2006 Analyse af perfluoroktanylsulfonat og lignende forbindelser (PFOS og PFOA) med LC-MS/MS René K. Juhler, GEUS
  76 Gitte Gotholdt Jensen, Miljøkemi 18.9.2006 Analysemetoder til polære pesticider.  Udvikling af LC-MS/MS analysemetode for amidosulfuron, clopyralid  og udvalgte omdannelsesprodukter René K. Juhler, GEUS
  77 Louise Simonsen, Miljøkemi 12.12.2006 Degradation kinetics of Glyphosate and AMPA in soil and availability of aged residues for uptake by plants and leaching Inge Fomsgaard, Danmarks Jordbrugsforskning, Flakkebjerg
*78  Charlotte Møller, Kemi 26.2.2007 Analyse af polyphenoler i droger Steen Honoré Hansen, KU Farma
*79 Rasmus Broen 16.4.2007 Analyse og nedbrydning af glycoalkaloidet alfa-solanin i jord Hans Chr. Bruun Hansen, KU Life
*80 Thomas Bowers 10.8.2007 Miljømæssige konsekvenser af ny malariamedicin. Udvikling af SFE-metode og nedbrydningsstudier af artemisinin. Hans Chr. Bruun Hansen, og Bjarne W. Strobel, KU Life
  81 Martin Jakobsen 24.8.2007 Kvantificering af de to antibiotika oxytetracyklin og sulfachloropyridazin samt deres effekt på mineralisering af pesticidet MCPA i jord Jens Aamand, GEUS
  82 Anni Vibenholt 27.6.2008 Dannelse af ozonoider fra ozonolyse af en række cykliske monoterpener Per A. Clausen og Peder Wolkoff, NFA
*83 Lene Rasmussen 26.2.2009 Risikovurdering af 3 udvalgteUV-filterstoffer i vandmiljøet Kresten Ole Kusk, DTU
*84 Maria Thomsen 30.3.2009 Laboratorieforsøg til belysning af abiotisk og biotisk nedbrydning af sulfadiazin Kristine Andersen Krogh, KU Farma
  85 Anna Karina Thorlund 12.8.2009 Nedbrydning af MCPP, bentazon og metamitron - en undersøgelse for metabolitter på TLC Ole Stig Jacobsen, GEUS
  86 Katja Dall Jensen 18.9.2009 Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction: A Chemical Analysis Birthe Kragelund, Proteinkemi, KU og Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse
  87 Anders Jensen 7.10.2009 Analyse af flygtige forureningskomponenter i grundvand - udvikling og optimering af metod til kvalitativ analyse på sporstofniveau  René Juhler, GEUS
  88 Anthony Hansen 28.10.2009 Analysemetode til detektion og kvantificering af udvalgte lægemidler. Udvikling af en kvantitativ UPLC-UV metode til analyse af udvalgte lægemidler og metabolitter René Juhler, GEUS
  89 Rasmus Haugaard 22.9.2010 Diuron - Metode, nedbrydning og udvaskning Ole Stig Jacobsen, GEUS
  90 Fahmida Shadab 17.12.2010 Effect of preinjections in capillary electrophoresis using electrokinetic injection and hydrodynamic injection her
 91 Sarah Ranzau Jørgensen 22.3.2012 Endocrine Disruption of Children. Exposure and Effects Katrin Vorkamp and Marianne Thomsen, Dept. of Environmental Sciences, AU
 92 Hans Christian Budtz 8.5.2014 Development of mass spectrometric methods for analysis of compounds on textiles Bitten Plesner and Svend Kaasgaard, Novozymes A/S
Asger Nørgaard, NFA

*  Kandidater fra KU Farma (DFU/DFH), KU Life (KVL) og DTU hvor jeg har været intern vejleder for Kemisk Institut, KU

Tilbage til top